İstanbul Arkeoloji Müzesi

Cambaztepe Tümülüsü

CAMBAZTEPE TÜMÜLÜS( KURGAN) KAZISI

Kazı çalışması yapılan Cambaztepe Tümülüsü olarak adlandırılan yığma tepe İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çanta Mahallesi’nin deniz tarafında E5 karayolunun güneyinde, kuzey-güney yönlü uzanan bir sırtın denize bakan güney ucunda yer almaktadır.
Yaklaşık olarak 45 m. çapında olan yığma tepede gerçekleştirilen kazı çalışmalarında farklı boylarda kum taşı blokların uç uca getirilmesiyle oluşturulmuş 6m. çapında dairesel planlı bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Dairesel planlı yapının ortasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan 4 kenarı kaba taş duvarla çevrili dikdörtgen planlı bir mezar tespit edilmiştir. Dikdörtgen planlı alanın iç kısmında zeminde yaklaşık 169 cm x 85 cm ölçülerinde kuzey-güney doğrultulu, üst yüzeyleri oldukça düzgün olan 3 parça sal taşının yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş mezar tabanı üzerinde, yarı hoker pozisyonda yatırılmış bir iskelet açığa çıkarılmıştır.
İskeletin kolları arasında 23.5 cm. uzunluğunda 1 adet arsenikli bakır mızrak ucu bulunmuştur. İskeletin ayakucu olan güney kısımda mezarın tabanını oluşturan taş zeminin güneybatı köşesinde, taş zemin üzerine dik olarak oturtulmuş pişmiş toprak, el yapımı tek kulplu gaga ağızlı bir testi bulunmuştur. Taş zeminin güneydoğu köşesinde ise oldukça aşınmış ve dağılmış gaga ağızlı bir testi olduğu anlaşılan el yapımı bir başka pişmiş toprak testi yan yatmış vaziyette bulunmuştur. Dairesel planlı yapının güneybatı sınırını oluşturan taşlardan birinin dairenin dışarıya bakan yüzüne bitişik olarak yapılmış olan taş plakalarla biçimlendirilmiş, dikdörtgen küçük bir sanduka tespit edilmiştir. Bu taş sanduka içerisinde oldukça aşındığı ve dağıldığı görülen el yapımı pişmiş toprak kap parçaları tespit edilmiştir. Üstünün, bir tanesi içe dönük ağızlı kâse parçası diğeri farklı bir kaba ait dip parçasıyla kapatılmış olduğu görülen küresel gövdeli pişmiş toprak küçük bir kap görülmüştür. Küresel gövdeli küçük kap içinde yanmış ve ufalanmış kemik parçaları görülmektedir. Urne olduğu anlaşılan kabın içindeki kemiklerin incelenmesi henüz yapılmadığından bu kremasyonun insana mı veyahut bir hayvana mı ait olduğu belli değildir.

Mezar içinde bulunmuş olan pişmiş toprak, el yapımı tek kulplu gaga ağızlı testi İlk Tunç Çağı Troya Tipi Gaga Ağızlı testileriyle benzerlik göstermektedir. Gaga ağızlı tüm testi ile çok dağılmış halde bulunan ancak gaga ağızlı olduğu anlaşılan diğer testi ve arsenikli bakır mızrak ucu birlikte değerlendirildiğinde  bu mezarın İlk Tunç Çağına  yaklaşık olarak MÖ 3500-3000 yılları arasına tarihlendirilmektedir.